Lekkere Natte Doos

Vette Kut Neuken

Gratis pjes nl prive ontvangst purmerend

gratis pjes nl prive ontvangst purmerend

.

Meester zoekt slavin boerendochter neuken

Bij de bevruchting komen dus weer een enkel haploïd stel van vaders zijde en een enkel haploïd stel van moeders zijde bij elkaar; er ontstaat dus bij de bevruchting weer een compleet dubbelstel. Thomas Hunt Morgan onderzocht de chromosomen zeer omstandig bij het bananenvliegje Drosophila en deed talloze kruisingen; het werd nu duidelijk dat de chromosomen opgebouwd zijn uit vele stukjes chomomeren die elk verantwoordelijk zijn voor de overdracht van één bepaalde erffactor. Het zou te ver voeren op alle details van dit onderzoek in te gaan, maar het is wel duidelijk dat elk individu een erfelijk bepaald chromosomen-garnituur heeft.

Bij soorten met een groot verspreidingsgebied kunnen die verschillen in erfelijke aanleg groter worden en kunnen dan zelfs zo groot worden dat ze er uiterlijk geheel anders gaan uitzien. Door de selectie in de zin van Darwin ontstaan verschillende populaties, die erfelijk niet geheel identiek zijn. Zo zouden in de loop van de zeer lange perioden van de evolutie deze populaties ver van elkaar gescheiden kunnen raken en men kan dan van verschillende soorten' gaan spreken. Bij een soort met een groot verspreidingsgebied is het door de afstand en het optreden van natuurlijke barrières niet mogelijk dat alle exemplaren geslachtelijk met elkaar in verbinding staan.

De totale hoeveelheid van erfelijke eigenschappen is dan verdeeld in aparte bastaarderingsgemeenschappen, die men 'populaties' noemt. Hoe omgrenzen we nu een soort zonder dat we elke soort door uitgebreide proeven uiteenrafelen kunnen?

Ja, dat is een kwestie van veel studie, veel materiaal, veel ervaring en een beetje persoonlijke smaak! Daarom trekken sommige onderzoekers de soortgrens nauwer en andere wijder. South Africa, 2, In recente tijd is dit probleem nog dieper onderzocht; het leidde tot de ontdekking van het DNA, een ingewikkelde chemische structuur van de celkern, waardoor deze als het ware een afdruk doorgeeft van de erfelijke informatie.

Denken wij maar eens aan het voorbeeld, hierboven gegeven van Euphorbia pulvinata. Het ontstaan der soorten heeft de geleerden ook na Darwin sterk bezig gehouden.

Onze landgenoot Hugo de Vries meende in de kleine, plotselinge erfelijke veranderingen mutaties een van de voornaamste krachten van de evolutie te zien. Het is wel zeker dat deze een zeer belangrijke rol spelen, al is het probleem hoe uit de oervormen onze nu bestaande vormen zijn ontstaan nog verre van opgelost.

In dit verband is ook het onderzoek van een Nederlandse geleerde vermeldenswaard, in het bijzonder omdat een van de objecten die hij hiervoor bestudeerde een succulente Euphorbia was.

Dr Lotsy meende dat ook de onderlinge kruisingen een rol moeten hebben gespeeld in het ontstaan van de soorten. Lotsy en zijn collega Goddijn onderzochten in in het Albany-district in de Kaapprovincie de daar groeiende succulente Euphorbia's.

Zij vonden overgangsvormen, die tussen E. Er groeide op de Botha Ridge, noordoostelijk van Grahamstown een zeer gecompliceerde bastaarderingsgemeenschap, waaraan zij de term 'populus hybridogenus gaven, dus 'populatie door kruising ontstaan.

Het is vanzelfsprekend, dat ondanks deze belangrijke waarnemingen het moeilijk blijft veel verdergaande conclusies te trekken ten aanzien van de 'grote evolutie, m.

Wel komt daarop een andere bedenking om de hoek kijken. Bij het ontstaan van zulke vormen moet ook het toeval een zekere rol spelen. Is nu het ontstaan m. In de ontwikkelingsgeschiedenis van sommige groepen waarvan een vrij groot bewijsmateriaal in de vorm van fossielen bekend is, ziet men ook 'doodlopende' vormen.

Zij konden als het ware de strijd om het bestaan niet volhouden en stierven uit. Het zal wel duidelijk zijn dat een absoluut scherp omgrensde definitie van de 'soort' nauwelijks opgesteld kan worden. Men zou zich zelfs wel kunnen afvragen of de soort nu een werkelijk bestaande éénheid is of een bedenksel van de geleerden?

Het komt ons voor dat soorten in de zin zoals wij die hanteren werkelijk bestaan, maar dat zij een tijdelijk karakter hebben en onderhevig zijn aan zeer langzame veranderingen, die wij in ons korte bestaan op aarde nooit zullen kunnen waarnemen.

Men moet hierbij bedenken dat evolutie niet alleen maar in het verleden ligt maar nog steeds aan het werk is. Zelfs bij het kweken van planten bedrijven wij onbewust zelf een beetje evolutie. Darwin schrijft reeds bijna een eeuw geleden: Bij het zaaien zullen ongemerkt toch bepaalde planten overleven en andere te gronde gaan en dit maakt het zuiver houden van een soort onder cultuuromstandigheden vaak moeilijk.

Ittersumlaan 32, Bennebroek 4 l. Ik beschouw het redakteurschap van ons maandblad niet alleen als een eer, maar ook als een uitdaging en ik zal proberen het blad op hetzelfde hoge peil te houden als mijn illustere voorgangers hebben gedaan. Om het kontakt te vergemakkelijken heb ik naar een tweede redakteur in mijn naaste omgeving gezocht. Ik ben blij dat dhr. De Graaf, met wie ik al verscheidene jaren bizonder plezierig heb samengewerkt in het bestuur van de afdeling Dordrecht, zich bereid heeft verklaard, tweede redakteur te worden.

Het verheugt me eveneens dat de heer Buining bereid is in voorkomende gevallen, d. De hoeveelheid kopij is op het ogenblik naar verhouding goed. Het is echter steeds weer verbazend hoeveel tekst iedere maand nodig is om het maandblad te vullen; m.

Ook goede zwart-wit foto's, met of zonder tekst, worden zeer op prijs gesteld. Over de rubriek maand-allerlei, die door vele leden zeer op prijs gesteld wordt, zou ik het volgende willen zeggen: Door een samenloop van omstandigheden zijn de cultuuraanwijzingen er de laatste maanden wat bij ingeschoten.

Ook hier blijkt weer hoe gevaarlijk het is als iets op een of enkele mensen moet steunen. Ik zou dan ook een beroep willen doen op die liefhebbers die wat verder gevorderd zijn op het moeilijke pad van de succulentencultuur, zo nu en dan wat raadgevingen en tips aan de redaktie door te geven.

Wanneer voldoende personen hieraan willen meewerken hoeven zij niet allen elke maand wat in te sturen. Het gaat mij in dit geval dus niet om uitgewerkte artikelen, maar zuiver om praktische wenken, desnoods in telegramstijl. De redaktie kan dan van de verschillende bijdragen één geheel maken. Dit is niet altijd even eenvoudig, maar met wat goede wil lukt het wel. Samen met de meer wetenschappelijk getinte artikelen, die we uiteraard ook niet kunnen missen, zal Succulenta dan een blad voor èn van alle leden zijn.

Ik beschouw het als de voornaamste taak van de redaktie daarnaar te streven en reken graag op Uw aller steun daarbij. Z a a d a a n b ie d in g clic h é fo n d s aanvullingslijst D oordat verscheidene leden met het zenden van het zaad dat zij voor het C lichéfonds hadden geoogst w at laat waren, is hier de tw eede zaadaanbieding.

V oor bestellingen verw ijzen wij U naar het decem bernum m er H artelijk dank aan allen die ons de zaden hebben toegestuurd; de schenkers zijn: Jansens, Den Haag; P. W outers, Lent; D. In zijn volgens het opgemaakte rooster aan de beurt van aftreding: Link, A m ersfoort, alg. Noltee, D ordrecht, afd. Janse, Bennebroek, verspreid lid. Vosterm ans, Venlo, afd. Luijnenburg, W oerden, afd. De aftredende hoofdbestuursleden w orden verzocht, na overleg in hun afdeling, vóór 1 maart aan het algemeen secretariaat van Succulenta te willen mededelen of zij zich wederom voor hun functie herkiesbaar stellen.

Een ledenlijst van de afdeling, in triplo, volledig met namen en adressen op apart e vel len papier aan één zijde beschreven. Een jaarverslag van de afdeling. Namen en functies van het afdelingsbestuur. Opgave van de afdelingsbijdrage naast de contributie van de vereniging. Willen de afdelingen die het afgelopen jaar bovengenoemde gegevens niet aan het secretariaat van Succulenta hebben verstrekt, dit jaar wel hiertoe overgaan. Bermans, Tilburgseweg , Oisterwijk. Kuurstra, Frjentsjerterein 11, Sexbierum Fr.

Kat, Spaarndammerdijk , Amsterdam-Sloterdijk. Hoek, Poolsterstraat 22d, Spijkenisse. Steur, Oudegracht B, Utrecht. Standaert, Frère-Orbaniaan , Gent, België.

Möhlmann, s-gravenzandelaan , 's-gravenhage. Hilwerda, Richtersweg , Doorwerth. Geway, van Boetzelaerstraat , Amsterdam-W. Succulenta te Am ersfoort. T e l e redacteur: Kopij moet uiterlijk de 1e van de maand in het bezit van de redacteur zijn. BOOM Conophytum s verheugen zich in een groeiende belangstelling; er zijn al heel wat soorten bij de liefhebbers te vinden, de moeilijkheid is echter, dat het nog niet goed mogelijk is de planten te determineren.

Er is wel vrij veel literatuur over dit geslacht, doch de artikelen staan verspreid over vele jaargangen van diverse, soms moeilijk toegankelijke tijdschriften en het is een hele toer dit alles bijeen te krijgen. Daarom heb ik het plan opgevat vele van de in cultuur aanwezige soorten in een artikel zodanig te behandelen, dat determinatie min of meer mogelijk wordt.

Helaas moet ik schrijven 'min of meer, want we weten nog te weinig van dit geslacht af. Ik heb niet getracht de Conophyten-kennis te verrijken met nieuwe soorten of nieuwe inzichten, het is alleen mijn bedoeling geweest de aanwezige kennis voor de liefhebber toegankelijk te maken. Het materiaal dat mij tot basis heeft gediend, is voor een zeer groot gedeelte afkomstig van de collectie die wijlen Dr.

Hij heeft zijn verzameling vermaakt aan het Succulentarium te Wageningen en deze is de laatste jaren voorwerp geweest van de hierna volgende studie. Het samenstellen van de tabel heeft mij vele hoofdbrekens gekost; het voorhanden zijnde materiaal moest eerst worden bestudeerd, alle planten moesten zorgvuldig vergeleken worden met de gegevens uit de literatuur en het bleek al spoedig, dat de variatie van de soorten heel wat groter is dan ik aanvankelijk aannam.

Vele namen kon ik bovendien niet thuisbrengen, omdat de beschrijvingen te onvolledig zijn en er zelden type-materiaal is bewaard gebleven. Toch zijn veel van die namen bij de liefhebbers en de kwekers te vinden en ik heb me er nu toe beperkt vele namen dèar te vermelden, waar ze vermoedelijk thuis horen. Een fraai voorbeeld hiervan vinden we bij C. Tischer heeft in een fraai artikel deze soort getypificeerd. Maar er zijn vele soorten, die niet of nauwelijks van C. In cultuur mogen onder deze namen misschien wel karakteristieke planten voorkomen, maar we zijn niet of althans nog niet in staat te bepalen of de namen voor die planten wel juist zijn.

Daarvoor moet nog heel wat studie gemaakt worden en dat kan slechts in Zuid Afrika geschieden, waar ter plaatse bekende botanici veldwerk kunnen verrichten. Een extra moeilijkheid ontstaat nog, doordat de planten er in cultuur vaak anders uitzien dan in het wild. In de natuur, die gewoonlijk woestijn- of half-woestijnachtig is, dus waar weinig regen valt en de planten het soms bijna alleen van de dauw moeten hebben, zijn ze klein en zijn de kleuren geprononceerd.

Maar in cultuur geven we het de planten meestal te goed, ze groeien sneller, worden groter en vooral dikker, ze verliezen vaak hun karakteristieke kleur en tekening. Te Wageningen houden wij daarom de 1 Dit artikel verschijnt in afleveringen, we hopen iedere maand één deel ervan te publiceren.

De beschrijvingen en de foto s komen achteraan, wanneer dus in de eerste gedeelten naar een beschrijving of foto wordt verwezen, moet men nog even geduld hebben. Later hopen we het artikel als één geheel te publiceren als een mededeling van het I. De hier volgende tabel is nu gemaakt naar materiaal, dat op een dergelijke w ijze is gekweekt. Nu is het samenstellen van een determ inatietabel altijd een vrij m oeilijke en ondankbare bezigheid; het gaat dan om het bijeenbrengen van de verschillen en de overeenkom sten van de soorten.

Van een behaarde soort is altijd wel een vrij kaal exemplaar te vinden en die past natuurlijk niet in de tabel.

De lengte van de lichamen, de aanwezigheid van donkere stippen, de bloem kleur enz. Zelfs is men er niet altijd zeker van of een plant in het donker of in het licht bloeit zg. Er zijn nachtbloeiers, die al om 15 uur opengaan en wanneer men deze dan een uur later determ i neert, kiest men ten onrechte voor een dagbloeier. Conophyten determ ineren en herkennen zonder bloemen is zelden mogelijk; er zijn soorten die vegetatief nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn, doch die in de bloem duidelijk verschillen.

W il men toch de naam van een plant trachten te weten te komen in een tijd, dat er geen bloemen zijn, dan zal men aantekeningen moeten maken in de tijd dat de plant bloeit. Veel behoeft er niet te w orden verm eld. Het is heel practisch een en ander te schrijven op de achterkant van het etiket en het gaat dan voornam elijk om de bloemgrootte, de bloem kleur, de bloeitijd en de aan- of afwezigheid van staminodiën hierop kom ik later terug.

Met die gegevens kan men al een heel eind komen. Verstandig is ook de lengte van de meeldraden te noteren en dan natuurlijk dit in verhouding to t de kroon; ook de kleur van de helmdraden is soms een belangrijk kenmerk, bv. Ook is het aan te bevelen enkele bloemen te drogen en in een herbarium te bewaren; dat is heel goed mogelijk, als men maar snel droogt.

W ij hebben te W ageningen een heel conophytenherbarium gemaakt en daar hebben we veel plezier van, want we hebben ons daarmede onafhankelijk van de bloeitijd gemaakt. Het is wel noodzakelijk een bloem te nemen mèt het lichaam waar deze opzit, want het vruchtbeginsel en vaak ook de kelk- en kroonbuis kunnen diep in het lichaam zitten, w aardoor die er niet zonder beschadiging uit te halen zijn.

W ij snijden daarbij dan het lichaam meestal in de lengte door. Met het determ ineren moet men gewoon beginnen en met geduld doorzetten, want eenvoudig is het w erk niet. Men moet eerst w at ervaring opdoen. Een beperking is geweest, dat alleen die soorten zijn opgenomen, die in Nederland in cultuur te vinden zijn. Daarbij is het niet uitgesloten, dat men in de cultuur namen aantreft die in dit artikel niet voorkom en. Nu volgt eerst een opstel over de opbouw van de planten en over de diverse organen die voor de determ inatie belangrijk zijn.

De lichamen van de conophyten zitten aan stengels, die meestal kort zijn en niet o f nauwelijks boven de grond komen. In het algemeen groeien de planten in zoden of in pollen. Bij de zodevorm ende soorten groeien de stengels horizontaal, meestal ju ist onder de oppervlakte van de bodem; bij de pollenvormende groeit de stengel wat omhoog en vertakt zich dicht bij de grond meestal zodanig, dat een halfbolronde pol w ordt gevormd. O ok in cultuur is dit verschil duidelijk waar te nemen, al duurt het wel verscheidene jaren, voordat een zode of een pol een aantrekkelijke grootte heeft bereikt.

Maar liefhebbers hebben de tijd om te wachten en men kan bij hen dan ook vaak prachtige pollen aantreffen. Soms groeien conophyten struikvorm ig; de stengels zijn dan bovengronds en Een conophyt bestaat gew oonlijk uit een aantal lichamen, die elk zijn ontstaan doordat 2 bladen geheel o f vo o r een groot gedeelte in de lengte met elkaar vergroeid zijn.

Ze zitten dan met de binnenkanten aan elkaar vast bij een blad is dat dus de bovenkant. Vaak is de vergroeiing totaal, op een strookje langs de hoofdnerf na, daar moet nl. Het uiteinde van dit strookje zit aan de bovenkant van het lichaam en is m ondvormig en we zullen deze plaats in het vervolg ook het m ondje noemen. Bij deze totale vergroeiing ziet men dus alleen de buitenkant van de bladen bij een boomblad zou dit de onderkant zijn.

Deze buitenkant is aan de top meestal sterk naar binnen gebogen, w aardoor een zg. A lhoew el de tekening voor bepaalde soorten karakteristiek kan zijn, is deze toch m oeilijk te omschrijven en ook een foto brengt lang niet altijd de oplossing, omdat er vaak veel variatie is, niet alleen tussen verschillende exemplaren, neen, zelfs lichamen van eenzelfde individu vertonen vaak aanzienlijke verschillen in tekening.

D it is ook de reden, waarom de namen volgens de oorspronkelijke beschrijvingen vaak zo m oeilijk thuis te brengen zijn. Midden in de topvlakte zit het mondje, waarvan de vorm soms karakteristiek is. Meestal is het maar kort en gew oonlijk zijn de randen voorzien van korte w itte haartjes, die naar binnen zijn gekeerd.

M oeilijker w ordt het, w anneer de bladen niet of althans ogenschijnlijk niet geheel vergroeid zijn. Dan is de topvlakte aan w eerszijden lobachtig verlengd en we noemen deze soorten dan ook de tweelobbigen of biloben.

Vooral deze laatste betiteling w ordt veel gebruikt. Hierbij zijn verscheidene moeilijkheden te overwinnen en het vereist enige oefening en ervaring sommige biloben als zodanig te herkennen. Soms nam elijk lijken de planten biloob maar zijn ze het niet en dat kom t dan, doordat de topvlakte aan 2 kanten w at verheven is. Maar meestal is er aan de lob duidelijk een binnen- en een buitenkant te onderscheiden. De lobben kunnen daarbij evenw ijdig omhoog staan en zelfs tegen elkaar aangedrukt, soms ook w ijken ze uiteen zodat er een V-vorm ige zg.

Deze spleet strekt zich meestal over de gehele breedte van het lichaam uit, w aarbij dan het mondje in het midden van de spleet te vinden is. Het is dus verkeerd te menen, dat het mondje en de spleet identiek zouden zijn. De achterkant van de lobben is vaak karakteristiek voor de soort; vaak is deze naar binnen gebogen. De top van de lobben is spits, stomp of afgerond, soms ook gekield.

Over deze kiel loopt vaak een gekleurde kiellijn, die ook aanwezig kan zijn, wanneer de lob niet gekield maar afgerond is. Deze kiellijn bestaat meestal uit een reeks dichtopeenstaande donkergroene of roodachtige stippen, soms ook alleen maar uit een rood to t bruinachtig of lila lijntje.

Ook de randen van de spleet hebben vaak een dergelijke lijn. O ver het gehele lichaam, maar vooral op de topvlakte of op de lobben zijn vaak donkere stippen aanwezig; dit zijn m iniatuurvensters, doorschijnende plaatsen, w aardoor het licht to t diep in de plant kan dringen.

G ew oonlijk is er ter w eerszijden van de spleet een echt venster waar te nemen, bij de niet-bilobe soorten bevinden zich deze vensters aan de uiteinden van het mondje. O ok komt het voor, dat de gehele topvlakte door een al of niet van eilanden voorzien venster is ingenomen. D it komt vo o r bij een groep C onophytum s die nauw verw ant is aan Ophthalm ophyllum, een geslacht w aarover men het nog niet eens is of het to t C onophytum behoort of niet.

Dat is echter een onderwerp apart, w aarover later meer. Hier zullen de O phthalm ophyllum 's als afzonderlijk geslacht w orden behandeld. De lengte van de lobben bereidt ons wel de grootste m oeilijkheden. Er zijn soorten met zulke korte lobben, dat men deze nauwelijks als zodanig kan herkennen. Deze groep soorten heeft voor de tabel de grootste problemen opgeleverd en ik hoop een bevredigende oplossing te hebben gevonden.

Maar men zal op de nummers waar men in dit opzicht een beslissing moet nemen wel eens beide keuzem ogelijkheden moeten proberen. Deze verschijnen aan de jongste lichamen; zodra deze door de vliezen zijn gebroken hierover later meer , komen de bloemen te voorschijn, soms dadelijk, soms na enige tijd.

Ze zitten op een bloem stengel, die uit de basis van het lichaam groeit; deze stengel is gew oonlijk even lang of iets korter dan het lichaam en bezit 2 overstaande schutbladen. Deze zijn aan de bloeiende plant slechts zelden van buiten te zien, ze blijven dus in het lichaam verborgen dit is een verschil met Lithops, w aarbij dergelijke schutbladen niet voorkom en.

Op de top van deze bloemstengel zit gew oonlijk één bloem soms is de bloemstengel vertakt en dus komen er dan verscheidene bloemen aan. Van onder naar boven gezien krijg t men eerst het vruchtbeginsel eigenlijk de bloembodem met de kelkbladen. Deze laatsten zijn meestal 5 in aantal, maar het zijn er ook wel eens 4 of 6.

D it kenmerk is w einig constant en daarom is dit in de tabel niet of slechts hier en daar gebruikt. Dan volgt de kroon, waarvan de bladen onderin buis-, soms trechtervorm ig zijn vergroeid een verschil met Lithops, w aarbij de kroon losbladig is.

Deze kroonbuis loopt uit in een aantal smalle slippen, waarvan het aantal sterk varieert en die kort of lang en verschillend gekleurd zijn. Geel is wel de kleur, die het meest voorkom t, gevolgd door lilarose en wit. Afgezien van enige variatie zijn de kleuren van de kroon constant en typisch voor de soort, maar daarop zijn natuurlijk w eer uitzonderingen.

Zo kent men van C. O ok bij C. Op deze kroonslippen volgen de meeldraden, die daarop zijn ingeplant; ze zijn kort diep in de kroonbuis verborgen , matig lang even lang als de kroonbuis of zeer lang uit de bloem stekend ; in grote lijnen zijn deze kenmerken wel bij determ inatie te gebruiken. Bij sommige soorten bevindt zich tussen de kroonslippen en de meeldraden een aantal stam inodiën, dat zijn meeldraden die hun typische functie van stuifm eelproduktie hebben verloren en als een soort schubben in de bloem zitten.

Vaak zijn ze opvallend oranje gekleurd, soms ook wit. Ze zijn breder dan de echte meeldraden en vaak lopen ze spits uit.

Soms zijn ze erg kort, dus diep in de kroonbuis verborgen en dan ziet men ze gem akkelijk over het hoofd. De aan- o f afwezigheid van stam inodiën is een belangrijk kenmerk en dit moet zeker op de achterzijde van het etiket w orden vermeld. In het midden van de bloem zit de stam per; het vruchtbeginsel is onderstandig, de stijl en de stem pels hebben een bepaalde lengte, die evenwel Constant is wel de gezamenlijke lengte van stijl en stempels. Het aantal stem pels varieert van 4 tot 7 en dit komt overeen met het aantal hokjes van het vruchtbeginsel.

De vruchten, die bij de indeling van de fam ilie zulk een belangrijke rol spelen, zijn bij C onophytum zeer constant van bouw en hebben dus als determ inatiekenm erk geen betekenis. De bloei vindt plaats in het najaar; sommigen beginnen al in de zomer C. Men onderscheidt dag- en nachtbloeiers. De dagbloeiers ontvouwen hun bloemen in de voorm iddag en de eerste dagen sluiten zij zich w eer tegen de avond; oudere bloemen blijven vaak ook 's nachts open.

De nachtbloeiers gaan meestal tegen de avond open; zodra het iets begint te schemeren ontplooien de bloemen zich. De volgende morgen zijn ze w eer dicht om 's avonds w eer open te gaan.

Dat kan zo wel een weekje duren. Meestal zijn deze bloemen maar klein en hebben ze dunne kroonslippen, w aardoor de bloemen een stervorm ig karakter verkrijgen. Bij enkele soorten zijn de kroonslippen gekleurd meestal lila ; prachtig zijn ze bij C. Verm eld moet tenslotte nog worden, dat vele nachtbloemen aangenaam rieken.

Het rijpen van de vruchten neemt geruime tijd in beslag; men vindt de vruchten pas het volgend jaar, maar dan komen ze niet meer uit het mondje te voorschijn: W at de bloeitijd betreft heb ik datgene vermeld, wat wij in het Succulentarium hebben w aargenom en; de heer W. Ruysch heeft verscheidene jaren achtereen de bloeitijd genoteerd en we zijn wel tot de conclusie gekomen, dat het w eer in de zomer enige invloed heeft. In een zonarme zomer verschijnen de bloemen een paar weken later, maar vroeg-bloeiende soorten blijven vroeg bloeien en zo is het met de latere ook.

In de tijd dat de planten groen zijn, dat is bij ons herfst en w inter, groeien nieuwe scheuten binnen in de lichamen en dit gaat althans voor een deel ten koste van de bestaande lichamen.

Tegen het einde van de groeiperiode waarvan men dus aan de buitenkant niets ziet zijn de oude lichamen vrijw el uitgezogen en de opperhuid daarvan b lijft als een vlies om de jonge, nog niet geheel volgroeide lichamen zitten. D it indrogingsproces begint meestal in maart en gedurende de gehele zomer ziet men alleen maar vliezen.

Dat is natuurlijk jammer, w ant er is dan aan die planten helemaal niets te zien. Er zijn wel mensen geweest, die de planten weggooiden, omdat ze dachten, dat ze dood waren. Maar zodra men wat w ater gaat geven in augustus beginnen de jonge lichamen w eer te groeien, ze breken door de vliezen heen en meestal b lijkt dan ook, dat er 2 lichamen voor het vergane in de plaats komen. Aan de vliezen zijn in het algemeen geen kenmerken te vinden, maar het doorbreken kan wel typisch zijn. Bij sommige soorten gebeurt dit vroeg en snel bv.

Soms is dit zelfs als een kenm erk te gebruiken. De vliezen zijn meestal wit, soms ook bruinachtig en wanneer de lichamen donkere stippen bezitten, zijn die op de vliezen als bruine stippen te zien. De bloemen verschijnen in het mondje, zitten dus in het midden van het lichaam. M aar het volgend voorjaar zit de vrucht naast het nieuwe lichaam of, wanneer er 2 lichamen zijn ontstaan, daartussen.

De kleur van het plantenlichaam variëert van frisgroen tot donkerbruin. De meeste soorten zijn kogelvormig, enkele ook kort zuilvormig; de afwisselende bedoorning van helderwit tot zwart verleent de planten een bijzonder aspect. Uit de wollige kop komen de gele, breed klokvormige bloemen. Er is één soort met lichtrode bloemen.

Wat direct opvalt is, dat de bloem vrijwel buisloos is. Het is een geslacht, dat in volle ontwikkeling is, gezien de vele overgangsvormen. Dat de persoonlijke opvattingen een grote rol spelen, spreekt wel uit het volgende: Hutchison is van mening dat er teveel onderscheid wordt gemaakt. Backeberg was echter die mening niet toegedaan, dit ging hem te ver. Dan zag hij nog liever variëteiten opgesteld.

Copiapoa echinoides Lem Br. Hiermede wordt wel aangetoond dat het echt niet eenvoudig is om ook al bij het geslacht Copiapoa tot een goed vergelijk te komen. Allereerst is het noodzakelijk te weten, dat het importmateriaal niet is te vergelijken met de planten hier uit zaad opgekweekt.

Dii is een heel andere wereld dan de uit zaad gekweekte exemplaren! De krijtwitte laag b. We moeten ons maar troosten dat onze zaailingen er veel mooier gaver uitzien en zich veel beter kunnen aanpassen dan de importen. Al gaat van deze laatste een zeer aparte schoonheid uit, ondanks hun vaak gehavende en verweerde huid. We moeten bedenken, dat sommige soorten Copiapoa s en eveneens de daar voorkomende Pyrrhocactussen, Thelocephala s e. Vaak is er geen andere vorm van neerslag, dan de zeer geringe hoeveelheid damp uit het aldaar bijzonder koude zeewater die in de nacht in de vorm van nevel op de planten neerslaat.

Zaaiproeven kunnen veel wetenswaardigheden opleveren. Het is wel jammer Nu ben ik van mening dat er nog te veel w ordt gekeken, of zelfs soms bewust gezocht, naar eventuele verschillen.

W aarom niet meer zoeken naar overeenkomsten, dat is toch veel natuurlijker! Ook hier geldt echter, dat men niet moet overdrijven, zodat er geen z. W aarom dit allemaal? Om niet in de verleiding te komen, bij elke mogelijke afw ijking al direct een nieuwe variëteit of zelfs een soort te zien.

D oor veel te vergelijken en vooral door nuchter te blijven denken, moet men volgens mij, proberen zijn weg te vinden. Een en ander zal zeker onze interesse gaande houden en dat kan aileen maar onze liefhebberij ten goede komen. Als u in de gelegenheid bent, bij anderen de verzam elingen te bekijken, dan zal u zijn opgevallen, dat vooral oudere leden nogal w at C opiapoa's in hun bezit hebben.

Vaak zijn dit planten uit de tijd dat Ritter planten en zaad naar Frau W inter stuurde. Het zaad komt over het algemeen goed op en de zaailingen zijn sterk. V oor goede en vooral snelle groei is het wel gewenst ze te enten. Ze groeien goed op jusbertii, spachianus en voor de grotere soorten pachanoi. O ok het zaailingenten op Peireskiopsis gaat uitmuntend en het voordeel vind ik wel dat er ondanks de snelle groei geen deform atie optreedt. O ok op eigen w ortel gaat het heel goed, al is dan zoals gezegd de groei veel minder snel.

De zaailingen verspeen ik in een hum usrijke grond. Later verpoten in een grondm engsel dat veel klei en dakpangruis bevat bevalt zeer goed.

Ze groeien dan wel niet hard maar we! Korte O osteresstraat 1a, Alm elo Foto s Buining standplaatsopnamen. Tevens de hygrom eter in de gaten houden en zonodig licht nevelen.

De luchtvochtigheid blijkt echter meestal vrij hoog te zijn, zodat het niet nodig is vocht aan de lucht toe te voegen. Wél dient er gelucht te worden, speciaal op zonnige dagen, waarvan februari er altijd wel een paar heeft. Frisse lucht is voor het goed functioneren van het plantenleven, zeker zo belangrijk als licht en voedsel.

De potgrond die vóór de w inter klaargem aakt is, heeft de gelegenheid gehad om lekker door te vriezen en kan nu nog eens omgezet worden, als de grond tenm inste niet hardbevroren is. De huiskam er-kwekers hebben het w at m oeilijker. In de kam erlucht hebben de planten nogal te lijden van droogte, stof en het gebrek aan voldoende verse lucht. Probeer daarom, voor zover de om standigheden het toelaten, regelm atig te luchten en daardoor verse lucht toe te voeren; verm ijdt echter tocht.

Licht nevelen, vooral als de planten in de zon staan, doet de planten zichtbaar goed. Ze mogen echter beslist niet aan de groei gaan! De potkluit mag niet door en door stofdroog w orden en de enige goede manier om dit te voorkom en is, zeer spaarzaam w ater te geven,,van onderaf.

Bovenop watergeven leidt vroeg of laat tot rot aan de w ortelhals, al bent u nog zo voorzichtig. De vetplanten kunnen op dezelfde wijze behandeld w orden als de cactussen, al zijn er daarbij wel w at uitzonderingen. Vele C rassula s, Mesems en Pelargoniums, om er enkele te noemen, mogen 's w inters niet helemaal droog staan. V ergeet daarbij ook de Kalanchoe s niet w elke evenals de Euphorbia s het hele jaar door van w ater voorzien moeten worden, 's w inters uiteraard veel minder dan 's zomers.

Bij de vetplanten geldt wel zeer sterk, dat de planten regelmatig goed bekeken moeten worden. De C rassula s w elke nog in bloei staan of juist gebloeid hebben moeten nog een w einig w ater hebben; de struikm esem s hebben in de w inter de neiging om te gaan schrom pelen. De kunst is nu om de planten niet te laten verdrogen en ze toch zo w einig w ater te geven, dat ze niet gaan groeien.

De succulente Pelargoniums zijn echte w intergroeiers, zodat deze planten ook 1 x per week of per 2 weken w ater moeten hebben. De nauwverwante Sarcocaulons kunnen w ij to t onze verbazing dwingen hun oorspronkelijke levens-ritm e te w ijzigen zodat deze planten voornam elijk 's zomers groeien. De vroege zaaiers kunnen met behulp van een verw arm baar zaaitoestel aan de gang.

W anneer is de gunstigste tijd voor het zaaien? Al vele keren is er over het zaaien van cactussen en andere succulenten geschreven. Toch waag ik het, er ook nog een artikeltje aan toe te voegen, door de maanstand er in te betrekken. Zoals men weet, heeft de maan door aantrekkingskracht ed. O ok bij w eersvoorspellingen op langere term ijn gebruikt men als basis veel de standen van de maan. Ik ben geen w eerprofeet en wil U ook niet vervelen met het hoe en "w aarom van dit relaas.

Om het dus kort te De beste zaaitijd is 3 dagen vóór het eerste kwartier. De opkomst der zaden is dan gepland tussen eerste kwartier en volle maan. Dit laatste is belangrijk. Hebt U dus zaden, die langer dan 9 of 10 dagen nodig hebben om te kiemen, dan moet U ze wat eerder zaaien.

Steeds moet U dus zorgen, dat de opkomst in bovengenoemd tijdvak plaats vindt. Voor zullen de volgende zaaidata in aanmerking komen achter de datum staat tussen haakjes de kiemtijd aangegeven: Graag wil ik een korte terugblik geven op de zomer De planten zijn aardig gegroeid. Wat deze zomer wel is opgevallen, is dat er niet zoveel bloemen zijn geweest als andere jaren, wat dan ook goed te merken is met het oogsten van de zaden.

De bloemen zijn met zorg bestoven, maar de vruchtzetting bleef uit. Of dit nu gekomen is door de weersomstandigheden weet ik niet. Op het bestuiven van de bloemen kom ik later nog eens terug. Er is dit jaar weer veel gezaaid, ongeveer verschillende soorten, waarvan de meeste zijn opgekomen. Deze zaailingen worden nu uitgezocht en van elke soort worden er twee zaailingen opgenomen in de collectie, voorzover ze daarin nog niet voorkomen.

Ook zijn er planten opgenomen in de collectie die geschonken zijn door onze leden. Koopmans ontvingen wij 50 importplanten van Echinocactus, Ferocactus en Mamillaria, die door hem zelf zijn verzameld in Mexico.

Zecher uit Oostenrijk zijn 20 Sulcorebutia s binnengekomen o. Deze planten zijn een aanwinst voor de verzameling en zo wordt de collectie steeds groter, maar er gaan veel makke schapen in een hok. Hartelijk dank aan de schenkers. Het aantal bezoekers aan het Succulentarium was vorig jaar redelijk, maar het kan beter. Van de 24 afdelingen die Succulenta rijk is, hebben maar 5 een bezoek gebracht aan het Succulentarium. Dit is niet veel, vooral als u weet wat er allemaal te zien is.

Ik hoop in op meer bezoek. De openingsuren zijn op werkdagen en op aanvraag van 8 tot 12 en van 1 tot 5. De afdelingen die op zaterdag op bezoek willen komen moeten beslist vooraf even een afspraak maken.

Kosten voor opname in deze adreslijst, welke tegen kostprijs beschikbaar zal worden gesteld, zijn er niet; het geheel is op vrijwillige basis zonder winstobject. Van hen die geïnteresseerd zijn, worden de volgende details gaarne door haar verwacht, in blokletters: Naar mijn oordeel bestaat er geen meer complete en meer deskundig samengestelde collectie op het gebied van Lobivia, Rebutia en Sulcorebutia. Zoals bekend, zijn bij vele liefhebbers de meestal bij ons gemakkelijk bloeiende bolvormige cactussen uit de hoge Andesgebergten zeer gezocht en het leek mij daarom wel boeiend om enige door Rausch zelf op hun oorspronkelijke groeiplaatsen opgenomen bloeiende planten in Succulenta te publiceren.

Na enige aandrang kreeg ik een aantal van deze dia's mee, waarbij enkele inmiddels gepubliceerde species novae. In de komende maanden wil ik deze mooie opnamen begeleiden met een korte tekst. Rausch kan dit zelf niet doen omdat hij kortelings weer naar Argentinië is vertrokken met onze gemeenschappelijke vriend Ernst Zecher.

Ze zijn daar goed aangekomen getuige een kaart uit San Juan ten noorden van Mendoza. Het zal zeer zeker eerst tegen de zomer zijn dat zij terugkeren. Zoals gezegd heb ik afbeeldingen uitgezocht van planten die in meerdere of mindere mate in onze verzamelingen voorkomen. Dit niet uit zucht om steeds maar weer nieuwere planten te publiceren, maar om aan veler wensen tegemoet te komen om opnamen van cactussen op hun natuurlijke groeiplaatsen te brengen.

Echter vond Rausch deze piant op de door Cardenas aangegeven plaats, zodat hij daar deze opnamen kon maken van een groep toevallig bloeiende planten. Journal of America, Vol. Platrond, 2 4 cm hoog, 4 12 cm diam. Ribben 11 12, bijlvormig, knobbels 8 mm hoog, onderaan 12 mm breed.

Areolen 1,5 cm van elkaar, eliipsvormig, 4 5 mm lang, met crème vilt. Dorens bij jonge planten gespreid kamvormig en iets gebogen bij oudere planten, 9 12, naaldvormig, lichtgrijs tot witachtig, verdikt aan de basis, 6 25 mm lang. De verzonken top van de plant zonder dorens en omgeven door korte, bruine dorens. Bloemen trechtervormig, 5 6 cm lang, geopend 5 cm breed. Pericarpellum vruchtbeginsel rond, 7 mm diam. Receptaculum buis 2 cm lang, lichtgroen met 3 mm lange, lijnachtige, gepunte, lichtrode schubjes met witte en zwartachtige haren.

Buitenste perianthbladeren lancetvormig, spits, 30 x 5 mm, rose-lila. Binnenste perianthbladeren spatelvormig, 30 x 11 mm. Onderste meeldraden van de bodem van het receptaculum tot 5 mm onder het hymen, 1 cm lang, draden dun, lichtgroen. De bovenste meeldraden 8 mm lang, draden wit. Stijl 2 cm lang, 2 mm dik, beneden groen, boven geel. Stempels 11, lichtgeel, 1 cm lang. Het receptaculum is van binnen wit.

Vindplaats in de provincie Tarata, departement Cochabamba, Bolivië, op m. Verzameld in februari door Raul Lara, waarnaar de plant is genoemd. Zoals Cardenas vermeldt is dit na Lobivia caineana Card, de tweede Lobivia met de typische lichtrode-lila bloemen. Deze soort blijkt in ons klimaat rijk te bloeien. Zaden van deze soort werden in de zaadlijst van Succulenta aangeboden in december H et enten v a n H oodia en T ric h o c a u lo n A.

In werkelijkheid is het voor de cactus- en vetplantenliefhebbers maar een simpel iets, dat met het kweken van hun planten in één adem genoemd kan worden. De vraag doet zich voor waarom we ook planten als Hoodia en Trichocaulon zouden enten.

Bij onze cactussen doen we het om ze gemakkelijker of sneller te laten groeien en bloeien en tevens om te vermeerderen.

Bij Hoodia en Trichocaulon heeft dit laatste weinig zin aangezien de meeste soorten weinig of geen zijtakken maken. Omdat de liefhebber graag bloemen wil zien kwam ik op de gedachte de planten eens om die reden te enten.

Het grootste probleem was nu welke onderstam gebruikt moest worden. In het begin nam ik Stapelia s. Dat lukte wel bij volgezogen planten, maar toen de winter zijn intrede deed begonnen de Stapelia s ondanks al mijn goede zorgen te krimpen.

Dit had tot gevolg dat er van de 5 entlingen slechts 2 overbleven. Toen heb ik dus maar weer opnieuw gezaaid, iets dat in die tijd nog mogelijk was. In het voorjaar werd een van de plantjes die waren overgebleven, geënt op Huernia en het wonder voltrok zich, eindelijk kreeg ik groei en in het derde jaar reeds 3 bloemen.

Neem 4 stokjes en plaats die bij de entstam. Snij het topje van de onderstam af en zet de entling erop. Dan een draadje garen om de stokjes, zodat de entling vastgeklemd zit. Geef nu een beetje druk met een elastiekje, zet het geheel in de zon en binnen 4 uur groeit de entling alweer.

Op deze wijze heb ik nu exemplaren van Hoodia en Trichocaulon die ieder jaar bloeien, terwijl evenoude ongeënte planten nog niet gebloeid hebben. Ik hoop hiermee een tipje van de sluier die over het kweken van deze planten ligt, voor u te hebben opgelicht. Spireastraat 48, Den Haag. Door hun gom- en slijmgehalte kunnen schijven van cactussen, eventueel gekookt, gebruikt worden als oplegging op zweren en gezwellen om deze week en rijp te maken.

Het zeer wrange sap van Harrisia nashii werkt blaartrekkend, evenals het sap van bepaalde Euphorbia's; het is zo sterk dat inwendig gebruik tot de dood kan leiden. Het wordt uitwendig dan ook gebruikt in een mengsel met melk of met meel, kruiden en ammoniakzout. Het sap van bepaalde Opuntia s schijnt daadwerkelijk te helpen tegen kaalhoofdigheid en wordt als zodanig zelfs door artsen voorgeschreven in Zuid- Amerika.

De gom wordt gebruikt tegen verkoudheid, evenals een thee van de bladeren en de bloemen. De vruchten beïnvloeden de nierfunktie. Een aftreksel van de vruchten wordt gebruikt tegen verkoudheid ook uitwendig als borstsmeersel, wat dan dus ingeademd wordt en tegen syfilis voor wie het eventueel proberen wil: Rhodocactus bleo w ordt op dezelfde wijze gebruikt.

Het sap is een sterk purgeerm iddel. De wortels w orden gebruikt tegen tandpijn. Een aftreksel w ordt gebruikt tegen bronchitis. De vruchten tegen asthma en kinkhoest. Op het gebruik van Lophophora w iiliam sii, Trichocereus candicans en Selenicereus grandiflorus w ordt later teruggekomen. Als purgeerm iddel zeer bekend. W ordt gebruikt als urine-afdrijvend middel, en ook wel tegen koorts en pijn. Acanthocereus tetragonus, Rhipsalis cassutha en Aporocactus flageliïform is worden gebruikt als w orm -afdrijvend middel.

Volgens bepaalde auteurs helpen ze in gevallen waarin andere middelen falen. Deze vloeistof w ordt dan gestookt en van het eindprodukt neemt men 1 a 2 soeplepels. D it is de dosis voor een kind.

Een volwassene krijg t het drievoudige. De bloem van A porocactus f. W ordt tegen koorts gebruikt; het effekt lijkt op dat van Lophophora w. De alkaloïden in het sap van vele andere cactussen hebben een sterk fysiologisch effekt. Het sap van D olichothele uberiform is doodt een kikker, dat van Rhipsalis conferta veroorzaakt bij hetzelfde diertje hartstilstand.

Vergelijkbare alkaloïden komen vooral ook voor in M am illaria centricirrha, Astrophytum m yriostigma, Echinocactus platyacanthus en Echinopsis eyriesii.

Bedoelde parasieten komen veel voor bij rundvee. Opuntia reticulata w ordt behalve op de mens ook op dieren toegepast als purgeerm iddel. C ochenillifera, zie VI, betekent cochenilledrager. Vooral vroeger was dit een zeer uitgebreide industrie, maar tegenw oordig w ordt voornam elijk synthetische ve rf gebruikt.

Nu w ordt nog wel uit het lichaam van het vrouw tje een alum inokalische rode lak bereid, die in de farmacie gebruikt w ordt om poeders te kleuren. GOM Uit de pulp van diverse soorten cactussen w ordt een soort gom gemaakt, die in organische stoffen oplosbaar is. Deze gom w ordt ook gebruikt als toevoeging aan rubber, w aardoor de eigenschappen hiervan veranderen, en aan vet om een goedkoop soort kaarsen te kunnen maken.

Tivoli 3, Stiphout-Helm ond. C ontribution a l'étude des Cactacées M édicinales, these Paris. De plant die ik bezit heeft in tegenstelling met Backebergs beschrijving middendorens.

De kleur van de dorens is wit, overgaande naar een zeer licht bruin met donkere punt; drie cm. Randdorens , kleur als de m iddendorens, 2,5 cm en langer. Bloem in de onm iddellijke nabijheid van de schedel, ± 4,5 cm hoog, ± 3,5 cm in doorsnee. W it-roze binnenste bloemblaadjes met donkerdere m iddenstreep, buitenste bloemblaadjes met bruingroene middenstreep.

M ontenakenstraat 49, B. In verband hiermede verzoeken wij de leden die het maandblad niet bewaren en onbeschadigde nummers weer aan Succulenta, eventueel te gen vergoeding, af w illen staan hiervan m ededeling te doen aan de sekretaresse, mevr. Verduinde Bruyn, Koningsweg 2 te Beekbergen. Deze keer vond de afd. Zo aan verschillende opmerkingen te horen, voldeed het wel aan de verw achtingen en had een ieder het zonder veel moeite kunnen vinden.

Bij het agendapunt ziekteverschijnselen bij onze succulenten werd druk gediscussieerd over het slecht groeien en het niet gezonde uiterlijk van onze planten. Dit was dan waarschijnlijk ondermeer te w ijten aan: Aantasting van de w ortels door ongedierte, w ortelluis en de beruchte aaltjes. Aantasting op het plantenlichaam door w olluis en spint.

Dit wordt in korrelvorm over de aarde gestrooid en later bij het gieten van de planten opgelost waarbij het dan in de grond terecht komt. Hiervan zal ook een gedeelte door de plant opgenomen worden en de insecten die de planten aanvreten zullen ten gronde gaan. De heer Rubingh had voor het laatste gedeelte van de avond een aantal dia's meegenomen om te projecteren. Eerst kregen we een aantal opnamen te zien uit de kassen van de handelskwekers De Herdt in België.

Zeer veel importen staan daar in één groot tablet uitgeplant zoals w ij zagen. Besloten w erd met een aantal dia s van zijn eigen planten uit de kas.

Verslag van de bijeenkomst van 7 nov. O m streeks tien over acht werd een ieder welkom geheten door de voorzitter en in het bijzonder de spreker vo o r deze avond dhr. Alvorens to t de lezing van deze avond over te gaan memoreerde dhr. Rubingh het plotseling overlijden van ons kringlid dhr. Hierna werd het woord gegeven aan dhr. Noitee om over zijn bezoek aan de botanische tuin te Heidelberg het een en ander te vertellen. Voor wij met de planten in de kassen zouden kennis maken liet hij ons een aantal dia's zien van de omgeving van deze universiteitsstad in VVest-Duitsland.

In deze tuin is onder leiding van Prof. Rauh een unieke verzameling cactussen en andere succulenten bijeengebracht. Als w einige verzam elingen in Europa komen hier deze andere succulenten aan bod. Veel van wat hier is te zien, is door hem op vele reizen verzameld. Wij zagen onderm eer de zeer decoratief uitziende Pachypodium namaquanum uit zuidelijk A frika en P. De kleinstblijvende vertegenw oordiger hiervan met een knolvorm ige voet was brevicaule.

Ze zijn, zo werd vermeld, in de huiskamer goed te kw e ken vooral daar de tem peratuur voor hen niet onder de 15 graden mag komen. Een van de zeer grote succulenten waarvan ons een klein exemplaar getoond werd was Idria columnaris. Op het schiereiland Baja California van M exico zijn hoogten gemeten van maar liefst 76 voet oftewel 23 meter.

In al de overige opnamen viel het accent op de kleine planten en hun bloemen uit het oosten en zuiden van Afrika. D oor omstandigheden waren niet alle opnamen ter plaatse gemaakt maar bij gelijke planten in eigen verzameling. Zo kregen wij dan een keur van uitzonderlijk gevormde bloemen vergezeld van prachtige tinten te zien, o.

O m streeks tien uur moest dhr. Noitee zijn verhaal besluiten in verband met de treinaansluiting naar huis. Rubingh dankte hem namens alle aanwezigen voor zijn voordracht. Spreker de heer Dr. Nadat de voorzitter de spreker en enige leden die we geruime tijd niet hadden gezien, had verw elkom d en de notulen waren voorgelezen en goedgekeurd, kreeg Dr.

Hij zou ons iets vertellen over "B loem biologie. Daarna liet hij ons aan de hand van prachtige dia s zien hoe het in de praktijk toegaat. We kregen mooie exotische bloemen te zien, waaronder velen der Orchideeënfamilie en enkele cactusbloemen. Deze laatste zijn wat bestuiving betreft echter eenvoudig en werpen geen problemen op.

Anders is het met de andere familie gesteld. Ons werd getoond hoe groot het aanpassingsvermogen is van plant en dier en hoe het bestaan van de een afhankelijk is van de ander. Het was een zeer boeiende en leerzame avond, die ons een kant liet zien van de natuur, die ons hiervoor totaal vreemd was, maar waar overduidelijk uit blijkt, dat plant en dier nauwe relaties onderhouden Ons bleek overduidelijk dat het ingrijpen van de mens in deze natuurlijke gang van zaken tot de totale ondergang van het leven op aarde kan leiden.

Met een zeer hartelijk applaus werd Dr. Florschütz bedankt en hem werd verzocht nog eens weer te komen. Er werd nog wat nagepraat over de milieuverontreiniging en over het feit, dat als de mens op deze weg voortgaat, hij heel hard werkt aan zijn eigen vernietiging. Hierna werden de onderstammen verkocht ten bate van de kas, voor dit doel beschikbaar gesteld door mevr.

De heer Koeman had voor de penningmeester een prachtig verenigingsstempel gemaakt, met adres en gironummer. Enige leden waren reeds bezig met het feit dat afdeling "Zaanstreek in jaar bestaat en wel op 24 maart. Zij lieten een proeve zien van een zilveren herdenkingsspeldje dat zij willen vervaardigen.

Een prachtig initiatief, dat een voorbeeld moge zijn voor de andere leden om met ideeën te komen om van deze herdenking een prachtige dag te maken.

Na een wel thuis en tot ziens op 15 december, sloot de voorzitter deze avond, waar we nog lang met genoegen aan zullen denken. Gratis toezending per zeepost. Verzending per luchtpost geschiedt na ontvangst van 4 internationale antwoordkoepons. Zaden van meer dan soorten cactussen en andere vetplanten, waaronder vele zeldzame en onlangs ontdekte soorten.

Briefwisseling in het Duits of Engels. Braak, Morellenlaan , Apeldoorn. Mulder, Plesmanstraat , Soesterberg. Stallinga, Waalstraat , Enschede. Groeneveld, Staalweg 69, Apeldoorn.

Brouwer, Lisztstraat 27, Almelo. Schuil-Groen, Terborgseweg A, Doetinchem. Kortes, Molenhoekje 6, Leusden-Z. Bos, Blaziusstraat , Amsterdam. Bierman, Sophiastraat 20, Pijnacker. Wienese, Uitweg 29, Harmelen.

Wasseur, Jacob Canisstraat 60, Nijmegen. Pullen, Kruzebrink 23, Heino Ov. Provoost, "Bloemendale, Domburg Zld. Fred Lorsheyd, Alendorperweg 31A, Vleuten. Finkers, Exoolaan 15, Almelo. Nierop, Prinses Beatrixstraat 30, Baambrugge, gem. Steene, Heirbrugstraat , Lokeren, O. Heutenik, Reitschoot , Oostzaan. Reijnierse, Beethovensingel 12A, Hoogezand. Berg, Tilanussingel 9, Pijnacker. Vermeulen, Rooseveldlaan , Amsterdam. Kroese, van Heem skerckstraat 44, W ormerveer.

Jansen-Clemens, G root Hertoginnelaan a, 's-gravenhage. Hollander, Tollenaersingel 25, Leiderdorp. Joppe, Gravin Juliana van Stolberglaan , Leidschendam. Gorissen, Carmelstraat 3 A, Beek L. Hendrikx, Beethovenstraat , Roermond.

A nsfridusstraat 52, Am ersfoort. Svatopluk Virt, Thamova 21, Pilsen, C. Daarom wordt u verzocht alle artikelen en mededelingen die voor het april en meino. Bij het opstellen van dit artikel is de keuze van de soorten wel een van de moeilijkste problemen geweest. Er bestaan nog al veel soorten, Jacobsen noemt er in zijn Lexikon al meer dan en onze kennis is nog niet toereikend hiervan een kloppend overzicht te geven. TISCHER heeft het al geprobeerd en stelde ondergeslachten en secties op en het is best mogelijk, dat zijn systeem de basis wordt voor een toekomstige oplossing.

Van vele soorten is slechts een vaak weinigzeggende beschrijving bekend en dat zou voor ons nu niet zo erg zijn, ware het niet, dat de namen hiervan in cultuur voorkomen, niet alleen bij de liefhebbers maar ook in de handel. Het is mij gebleken, dat vele planten in cultuur foutief benaamd zijn en het zal veel moeite kosten de betreffende planten op de juiste wijze op naam te stellen. Daarvoor dient nu de hiervolgende tabel. De namen die men bij ons te lande vindt, zijn er naar ik hoop alle in verwerkt.

Daarbij heb ik me er nog al eens toe moeten beperken de namen te plaatsen, waar ik vermoed, dat ze thuis horen. Er is uitgebreid fotomateriaal aan toegevoegd; de foto s zijn voorzien van de nummers, waaronder de soorten zijn beschreven en ze zijn ook zo veel mogelijk daar in de buurt geplaatst. Ik heb uitsluitend planten zonder bloemen afgebeeld, omdat dan de struktuur en de tekening van de planten het beste te zien zijn.

De foto s zijn gemaakt van het materiaal verzameld door wijlen Dr. Gijsberts, fotograaf van het IVT. Ze zijn op een enkele uitzondering na alle op natuurlijke grootte afgedrukt.

Wanneer op de foto een lichaam groter is dan in de beschrijving werd vermeld, dan is dit een gevolg van de cultuur; ten slotte hebben de planten het in cultuur bijna altijd beter dan in de natuur, wat meestal in de grootte tot uiting komt.

Ten slotte moet er nog nadrukkelijk op worden gewezen, dat de tabel kunstmatig is; deze zegt namelijk niets omtrent de verwantschap. Voor hen die nog niet voldoende op de hoogte zijn met gewoonten die bij de systematiek voorkomen, diene nog het volgende: Achter de Latijnse namen staat een afkorting bv.

Bolus, die de naam aan de soort heeft gegeven. Het is de auteursnaam. Voor uw en onze veiligheid en om gebruik te blijven maken van Sexjobs dient u akkoord te gaan met:. Wij gebruiken geen cookies die andere dan functionele, communicatieve of analytische doeleinden hebben. Ik geef hierbij aan Tease Media B. Ik verklaar hiermee dat ik het cookiestatement gelezen heb. Home Dames van plezier Rijpe vrouwen.

Mijn Sexjobs Inloggen Advertentie plaatsen Maak account aan. Gangbang Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Nieuwsbrief Vul je e-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen: Filteren op locatie Land   Alles Nederland België. Heb je een fetish? En wil je die met mij delen??? Niks is me te gek, veel mogelijk! En wil je die met mij House of Dreams uit Amersfoort. Hoi Hoi buurman heb ik dan toch je aandacht gekregen welkom op mij erotische site, Ik ben Sanny Hoi Hoi buurman heb ik dan toch je aanda Ik ontvang in sneek.

Ben je op zoek naar een heerlijke hete dame die jouw tot hogere sferen brengt m Ben je op zoek naar Joy uit Sneek. Hallo, ik ben Moniek een Ridderkerkse 48 jarige getrouwde slet. Veel mannen weten inmiddels da Hallo, ik ben Moniek een Ridderkerkse Een hele geile goedemorgen vanuit een re DSgirls uit Den Haag.

Hallo Lieve Heren, Ik ben pussycat, een sexy blonde volle rondborstige wulpse milf van Hallo Lieve Heren, Ik ben pussycat, een Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex. Heb zwarte haren bruine ogen cup c en 45 jaar. Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex Hoi Mooie man, leuk dat je belangstelling hebt in mijn advertentie. Wil jij echt verwent worden Hoi Mooie man, leuk dat je belangste Geile Strenge Mevrouw met weelderig lichaam zoekt nederige bef en rimslaven, want Mevrouw ziet jou g Geile Strenge Mevrouw met weelderig lich Mevrouw Petra uit Voorthuizen.

Hoi, leuk dat je kijkt Zin in een spannende en warme afleiding Wil je heerlijk bij mij op Hoi, leuk dat je kijkt Zin in ee Altijd een keer met sexy rijpe donkere milf willen spelen?
gratis pjes nl prive ontvangst purmerend

.


Geile Strenge Mevrouw met weelderig lichaam zoekt nederige bef en rimslaven, want Mevrouw ziet jou g Geile Strenge Mevrouw met weelderig lich Mevrouw Petra uit Voorthuizen. Hoi, leuk dat je kijkt Zin in een spannende en warme afleiding Wil je heerlijk bij mij op Hoi, leuk dat je kijkt Zin in ee Altijd een keer met sexy rijpe donkere milf willen spelen? Een leuke Girl Friend experience beleven Altijd een keer met sexy rijpe donkere m Wil je gewoon een fijne tijd met een gezellige lieve en vooral echte vrouw dan zit je bij mij goed, Wil je gewoon een fijne tijd met een gez Jessie 46 uit Amsterdam.

Moniek sexy blond en ondeugend ontvangt u met een drankje in ontspannen huiselijke sfeer Vele moge Moniek sexy blond en ondeugend ontvangt Leuk dat je mijn advertentie leest. Ik ben een slank verzorgd en spontaan huisvrouwtje en ontvang Gezelschapsdame uit Luchthaven Schi Ondeugende alleenstaande vrouw wonende in Breda.

Ben slank, cup C, 53 jaar, veel ervaring. Ondeugende alleenstaande vrouw wonende Lieve mannen, Eerst even dit: Bij mij hangt er e Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Body to body massage Massage door dames Massage door paren Massagesalons Prostaat massage Tantra massage.

Automonteurs Autorijles Betaling in natura Kappers Klusjes en onderhoud. Betaald sexcontact Gratis sexcontact. Voor uw en onze veiligheid en om gebruik te blijven maken van Sexjobs dient u akkoord te gaan met: Ik verklaar minimaal 18 jaar te zijn, de algemene voorwaarden van Tease Media B.

Ik verklaar hiermee dat ik het privacystatement gelezen heb. Ja, ik ga ermee akkoord. Sexjobs maakt gebruik van cookies. Dit zijn top advertenties. Uw advertentie ook promoten als top advertentie? Volslanke rijpe Hindoestaanse veertiger Escort , Hoi Hoi buurman heb ik dan toch je aandacht gekregen welkom op mij erotische site, Ik ben Sanny Milf Joy Ik ontvang in sneek.

Ridderkerkse slet moniek Hallo, ik ben Moniek een Ridderkerkse 48 jarige getrouwde slet. Eva is geil Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex. Verwennen door een Classy Milf Hoi Mooie man, leuk dat je belangstelling hebt in mijn advertentie.

Kom jij mijn bekkie neuken Hoi, leuk dat je kijkt Zin in een spannende en warme afleiding Wil je heerlijk bij mij op Most of them rely on tokenization described above.

Werk vragen in een winkel. For each feature type the best percentage is bolded and all percentages are italicized that not statistically significantly different level. Lekkerr umm heeet feunen gegetenn message damnnn klaagt zoooooooo sb omar hollander zangeres bene klapper trouwes karim gechilt nonstop balie bankk daalijk emmely claw bankrekening frisjes krantje jezusss nomonhan hbbn vingeren mathijsen colin mochrie son greengang terechte bonje loverboys gianni jacky tyga ontbijte werknemers gebouwd uurtjee journalisten adress hongerrrr hemelsnaam renners barendrecht sil gekneusde naaah kroepoek obl hamdaoui wolvega sietske psychisch annemarie lien haardoen yvonne martine stalkers moordvrouw merge drogba.

Krijg ik dertigduizend euro notaris knikt. Be Original gram About K features Een erfenis Dag dames kan ik iets voor u doen Amber kijkt Liz even aan zegt dan heb hier afspraak met de notaris. The tokenizer is able identify hashtags and Twitter user names extent that these conform conventions used in.

For more information about browser cookies click here. Hij houdt zijn handen tegen oren. Assuming that any sequence including periods is likely to be URL provesunwise given spacing between normal wordsis often irregular.

Slightly more information seems to be coming from content. General Please use the latest firmware for router. The major exception to symmetry is author lying clearly male area but quite bit above dotted line at around Figure. The best feature type for recognition appears to token unigrams with most distinguishing tokens linked typical activities of dominant Twitter users.

Their highest score when using just text features was. We start with the accuracy of various features and systems Section.Sletten priveontvangst dordrecht


Hoi Mooie man, leuk dat je belangste Geile Strenge Mevrouw met weelderig lichaam zoekt nederige bef en rimslaven, want Mevrouw ziet jou g Geile Strenge Mevrouw met weelderig lich Mevrouw Petra uit Voorthuizen. Hoi, leuk dat je kijkt Zin in een spannende en warme afleiding Wil je heerlijk bij mij op Hoi, leuk dat je kijkt Zin in ee Altijd een keer met sexy rijpe donkere milf willen spelen?

Een leuke Girl Friend experience beleven Altijd een keer met sexy rijpe donkere m Wil je gewoon een fijne tijd met een gezellige lieve en vooral echte vrouw dan zit je bij mij goed, Wil je gewoon een fijne tijd met een gez Jessie 46 uit Amsterdam. Moniek sexy blond en ondeugend ontvangt u met een drankje in ontspannen huiselijke sfeer Vele moge Moniek sexy blond en ondeugend ontvangt Leuk dat je mijn advertentie leest.

Ik ben een slank verzorgd en spontaan huisvrouwtje en ontvang Gezelschapsdame uit Luchthaven Schi Ondeugende alleenstaande vrouw wonende in Breda. Ben slank, cup C, 53 jaar, veel ervaring.

Ondeugende alleenstaande vrouw wonende Lieve mannen, Eerst even dit: Bij mij hangt er e Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Body to body massage Massage door dames Massage door paren Massagesalons Prostaat massage Tantra massage.

Automonteurs Autorijles Betaling in natura Kappers Klusjes en onderhoud. Betaald sexcontact Gratis sexcontact. Voor uw en onze veiligheid en om gebruik te blijven maken van Sexjobs dient u akkoord te gaan met: Ik verklaar minimaal 18 jaar te zijn, de algemene voorwaarden van Tease Media B.

Ik verklaar hiermee dat ik het privacystatement gelezen heb. Ja, ik ga ermee akkoord. Sexjobs maakt gebruik van cookies. Dit zijn top advertenties. Uw advertentie ook promoten als top advertentie? Volslanke rijpe Hindoestaanse veertiger Escort , Hoi Hoi buurman heb ik dan toch je aandacht gekregen welkom op mij erotische site, Ik ben Sanny Milf Joy Ik ontvang in sneek. Ridderkerkse slet moniek Hallo, ik ben Moniek een Ridderkerkse 48 jarige getrouwde slet.

Eva is geil Hallo ben Eva altijd geil en zin in sex. Verwennen door een Classy Milf Hoi Mooie man, leuk dat je belangstelling hebt in mijn advertentie. For each feature type the best percentage is bolded and all percentages are italicized that not statistically significantly different level. Lekkerr umm heeet feunen gegetenn message damnnn klaagt zoooooooo sb omar hollander zangeres bene klapper trouwes karim gechilt nonstop balie bankk daalijk emmely claw bankrekening frisjes krantje jezusss nomonhan hbbn vingeren mathijsen colin mochrie son greengang terechte bonje loverboys gianni jacky tyga ontbijte werknemers gebouwd uurtjee journalisten adress hongerrrr hemelsnaam renners barendrecht sil gekneusde naaah kroepoek obl hamdaoui wolvega sietske psychisch annemarie lien haardoen yvonne martine stalkers moordvrouw merge drogba.

Krijg ik dertigduizend euro notaris knikt. Be Original gram About K features Een erfenis Dag dames kan ik iets voor u doen Amber kijkt Liz even aan zegt dan heb hier afspraak met de notaris. The tokenizer is able identify hashtags and Twitter user names extent that these conform conventions used in.

For more information about browser cookies click here. Hij houdt zijn handen tegen oren. Assuming that any sequence including periods is likely to be URL provesunwise given spacing between normal wordsis often irregular. Slightly more information seems to be coming from content. General Please use the latest firmware for router. The major exception to symmetry is author lying clearly male area but quite bit above dotted line at around Figure.

The best feature type for recognition appears to token unigrams with most distinguishing tokens linked typical activities of dominant Twitter users. Their highest score when using just text features was. We start with the accuracy of various features and systems Section.

Dat is over twee dagen De bijbehorende Nadere informatie Groetjes Lisa.

gratis pjes nl prive ontvangst purmerend